View All Trailers

Joyful Goddess, The aka Attack of the Joyful Goddess aka The Ghost BUY NOW

Year: 1984
Starring: Chien Tien Chi, Chiang Sheng, Chui Tai Ping, Lu Feng, Lee Chung Yat, Gam Sek, Chui Tai Ping
Director: Chiang Sheng, Lu Feng
COLLECTORS Blu - Ray Edition Subbed & Dubbed!