View All Trailers

China Town Kid aka Chinatown Kid aka Tang Ren Jie Xiao Zi BUY NOW

Year: 1977
Starring: Alexander Fu Sheng, Sun Chien, Kuo Chui aka (Kwok Choy), Lo Meng, Wang Lung Wei, Chiang Sheng, Lu Feng, Jenny Tseng, Wang Li, Tsai Hung, Ha Ping, Wang Ching Ho, Chiang Nan (Geung Naam), Hui Ying Hung, Ku Kuan Chung, Dick Wei, Robert Tai, Chui Tai Ping
Director: Chang Cheh
UNCUT FLK Version!!! 117 mins Longer than The Celestials Version With EXTRAS!