1 | 2 | 178 |Next

China Town Kid aka Chinatown Kid aka Tang Ren Jie Xiao Zi BUY NOW

Year: 1977
Starring: Alexander Fu Sheng, Sun Chien, Kuo Chui aka (Kwok Choy), Lo Meng, Wang Lung Wei, Chiang Sheng, Lu Feng, Jenny Tseng, Wang Li, Tsai Hung, Ha Ping, Wang Ching Ho, Chiang Nan (Geung Naam), Hui Ying Hung, Ku Kuan Chung, Dick Wei, Robert Tai, Chui Tai Ping
Director: Chang Cheh
UNCUT FLK Version!!! 117 mins Longer than The Celestials Version With EXTRAS!

Yeo Ho God aka Yeohosin BUY NOW

Year: 1980
Starring: Chang Yi Tao, Chin Chi Chu aka (Gam Kei Chu),Park Won Suk, Park Ji Yeong,Ma Yeong Dal,Choe Mu Ung
Director: Choi Young Chul
RARE! Chang Yi Tao Korean Crime

Shaolin Drunk Monkey aka The Shaolin Chief Cook aka Shaolin Drunken Monkey ( Elton Chong) (Solimsa jubangjang) BUY NOW

Year: 1981
Starring: EaglHan Ying, Elton Chong,Mike Wong,Kim Young il,Kim Myeong Ah,Kwon Sung Young,Kim Wuk,Kook Jong Hwan,Yoo Seong,Ma Bin,Lee Min,Lee Jae Yeong,Choe Gwang Su
Director: Kim Jeong Rong
Korean COLLECTORS Version Subbed & Dubbed Korean Audio

Blue Butterfly The Amazon aka A Heroine Butterfly Of Ching aka Yeogeol cheongnabi aka Butterfly of Ching, A Heroine BUY NOW

Year: 1983
Starring: Yu Mi,Wang Ryong,Lee Jae Yeong,Seo Tae Hui,Choe Seong Sim,Choe Min Gyu,Lee Hwa Jin,Kim Wuk,Kim Ki Hong ,Lee Hyun Sook , Sin Ae Ja
Director: Choi Wu Hyeong
New Widescreen Print KOREAN FEMALE SWORDPLAY!!!

Offensive Shaolin Longfist aka Murim Beggar Master aka Budae Haeng In Murim Temple aka Deadly Shaolin Longfist (Mulimsabudaehaeng) BUY NOW

Year: 1982
Starring: Elton Chong, Mike Wong, Jin Nu Ri, Bruce Cheung Mong aka Chang Il Shik, Lee Kyong Woo,Kim Wuk,Kook Jeong Hwan, Jang Cheol, Bi Wun,Lee Hwa Jin
Director: Kim Jeong Yong
Korean COLLECTORS FLK Subbed & Dubbed

Duel of the Tough aka Mu Rim Battle aka Duel of the Tao Tough aka Mulimdaehyeob BUY NOW

Year: 1979
Starring: Eagle Han Ying,Bruce Cheung Mong aka Chang Il Shik,Mike Wong,Carrie Lee aka Seo Yeong Ran,Kuen Yat Chu aka Kwon Il Su, Lee Ying Ying,Kwon Sung Young,Kwon Il Soo, Steve Mak Fei Hung
Director: Kim Seon Kyeong
Korean COLLECTORS FLK Subbed & Dubbed