1 | 2 | 259 |Next

To Kill A Mastermind aka Qi Sha BUY NOW

Year: 1979
Starring: Wang Lung Wei,Ku Feng, Dang Wai Ho, Lau Wai Ling, Yuen Wah, Dick Wei, Mang Ding Goh, Ngaai Fei
Director: Suen Chung
COLLECTORS Special Edition! SHAWS!! Not Officially Released!!

Conspiracy Of Thieves BUY NOW

Year: 1975
Starring: Tan Tao Liang, Tan Tao Kung, Betty Tei Pei, Ching Ching, Suen Yuet, Suen Lam, Lee Keung, Wong Yeuk Ping, Au Lap Bo, Au Lap Bo, Man Man, Wong Yeuk Ping
Director: Larry Tu Chong Hsun
COLLECTORS Special FLK Subbed & Dubbed UNCUT! LBX

My Kung Fu Twelve Kicks aka My Kung Fu 12 Kicks aka Incredible Master Beggars aka The Whirlwind Kicks BUY NOW

Year: 1979
Starring: Bruce Liang, Ku Feng, Lee Hoi San, Han Kwok Choi, Dai Sai Aan, Chiang Cheng, San Kuai,
Director: Tu Lu Po
Bruce Liang Classic Letterbox Version!!!

The Fearless Duo aka Fearless Master Fighter aka Hong Quan Da Shi BUY NOW

Year: 1978
Starring: Hwang Jang Lee, Jimmy Liu aka (Liu Chia Yung), Phoenix Kim Yuen Qiu , Wang Han Chen, Yuen Chu, Chan Lau, Pak Sha Lik, To Wai Wo, Ho Kei Cheong, Wong Yau Ho
Director: Fang Shiang
COLLECTORS Special FLK Subbed & Dubbed UNCUT! LBX

Land of The Brave aka Between Life Or Death aka When Tough Guys Meet BUY NOW

Year: 1974
Starring: Nick Cheung Lik,Kitty Meng Chui,Fung Ngai,Wilson Tong,Lee Man Tai,Fang Mien, Tong Dik, Tong Tin Hei, Chu Tiet Wu, Chin Chun
Director: Stanley Siu
Punch & Block Cheung Nik Classic!!!

Big Risk aka When Tough Guys Meet aka Kung Fu Conspiracy BUY NOW

Year: 1974
Starring: Nick Cheung Lik ,Eddie Kao,Tong Tin Hei,Dean Shek,Wong Mei,Suen Lam, Lee Chiu, Lee Man Tai, Kong Lung, Yukio Someno, Chiang Tao, Eddie Kao, Lee Wan Chung, Mak Tin Yan
Director: Joseph Kong Hung
Punch & Block Masterpiece!!!